Arkeologisk förmedling – tankar från Danmark om Gamla Uppsalas framtid

Upplandsmuseet står inför ett eventuellt övertagande av Gamla Uppsala museum, som i nuläget drivs av Riksantikvarieämbetet. Inför detta har museets arkeologiska avdelning genomfört en resa till Danmark i syfte att söka inspiration och nya idéer från våra kollegor i söder. Att överta driften av ett museum som det i Gamla Uppsala innebär ett stort ansvar men förhoppningsvis kan det även innebära möjligheter att tänka och göra nytt.

Gamla Uppsala Museum som i dag drivs av Riksantikvarieämbetet.

Under resan besökte vi flera arkeologiska museer där man, på olika vis, främst fokuserar på att lyfta fram och gestalta tidsperioderna yngre järnålder och vikingatid. Vi fick genom detta en chans att, med den kulturhistoriska bilden i fokus, tillsammans reflektera över viktiga frågor som rör en plats historia, gestaltning och autenticitet.

Hur kan man utveckla, variera och förbättra ett befintligt museum? Vilken funktion och roll ska och kan museet ha i samhället? Vi skulle vilja lyfta kulturmiljön i Gamla Uppsala och på så vis skapa en spännande och lockande plats för såväl lokala, inhemska och utländska besökare. Det enastående läget med museet som en integrerad del av kulturmiljön innebär möjligheter att skapa en levande plats dit människor kan söka sig för inspiration, kunskap och reflektion. I den lilla orten Jelling i Danmark har detta nyligen blivit verklighet.

AÖ_9

Monumentområdet vid Jelling. Foto Upplandsmuseet.

Vid Jelling finns en kulturmiljö inte helt olik den i Gamla Uppsala, även om den är mindre till yta och innehåll, med ett museum alldeles intill själva fornlämningen. Här finns två stora gravhögar, en skeppssättning och en medeltida kyrka. Vid arkeologiska undersökningar har man även påträffat stora hallbyggnader intill högarna samt en rombisk pallisad som omgärdar hela komplexet.

Jell4

Pallisaden tolkad som konstverk inramar monumentområdet. Foto Upplandsmuseet.

Alldeles intill högarna och kyrkan ligger Royal Jelling museum, eller Kongernes Jelling, som sedan 2007 drivs av Nationalmuseet i Danmark. Nyligen gjordes en stor satsning på museet och den faktiska kulturmiljön. I juni 2015 öppnade de nya utställningarna. Fokus har lagts på att skapa ett museum där besökaren kan interagera och själv delta i utställningen. Det är berättelsen om platsens historia som står i fokus förmedlad genom den senaste digitala tekniken. Trots att föremål nästan helt saknas i utställningen lyckas Jelling museum förmedla en sammanhängande upplevelse av vikingarnas samhälle, religion och livsvillkor.

Förutom att ha utvecklat en upplevelsebaserad vandring innanför museets väggar, har man även integrerat det omkringliggande landskapet och fornlämningarna. En konstnär har fått gestalta de delar av platsens historia som inte längre syns, läget för pallisaden markeras delvis med höga stolpar och plattor gjutna i betong. Även den stora skeppssättningen har synliggjorts genom snedställda betongplattor. Man har skapat ett samspel mellan museet och kulturmiljön som tillsammans blivit ett populärt besöksmål. Under de tre första månaderna sedan nystarten har man haft drygt 90.000 besökare.

Den nya museibyggnaden i Moesgaard. Foto Moesgaard Museum

Mycket stora satsningar har även gjorts på det arkeologiska museet Moesgaard utanför staden Århus. Här har man byggt en helt ny museibyggnad och enbart arkitekturen är värd ett besök. Upplevelserna börjar redan i museets stora entréhall. I den centralt belägna trappan, som leder ned till utställningen över förhistorien, möter man ”Familjen” – sju verklighetstrogna rekonstruktioner i naturlig storlek av de tidiga hominiderna, från Lucy fram till stenålderskvinnan från Koelbjerg. I utställningen involveras sedan nästan alla ens sinnen. Vandringen genom olika salar och rum ackompanjeras av ljus, ljud och melodier. I delen som visar upp bronsåldern illustreras dåtidens kosmologi genom ett ljusskådespel över natthimlen som fyller salens tak. Därunder finns ekkistegravarna från Borum Eshøj placerade inuti en gravhög där man själv kan vandra in. På Moesgaard finns ett av Danmarks välkända mosslik, Grauballemannen, som kan beskådas både ovanifrån, där golvet som omger montern är mjukt och ger känslan av att vandra på torv, och beskådas nere i mossens djup där Grauballemannen vilar.

Stjärnhimlen i Bronsåldersdelen på utställningen ”Oldtid”. Foto Upplandsmuseet

Ett intryck som vi alla delar efter resan, som sannolikt stannar hos oss längst, är hur högt man i Danmark värdesätter kulturmiljöer och arkeologisk kunskap. Att tillgängliggöra och förmedla denna kunskap prioriteras, såväl hos företagsvärlden, allmänheten och på kommunal och statlig nivå.

De senaste 25 åren har flera omfattande arkeologiska undersökningar genomförts i Gamla Uppsala, både i forsknings– och exploateringssyfte. Ny och viktig kunskap om platsens historiska utveckling har framkommit. Det mytiska centrum som Gamla Uppsala utgjort, börjar successivt ta form och få klarare konturer. Det innebär att historien nu måste revideras och lyftas fram. Detta bör gestaltas, förmedlas och göras tillgängligt. Utvecklingsmöjligheterna för museet och kulturmiljön som besöksmål är unika. Här finns en snarast outnyttjad resurs som behöver värnas, brukas och utvecklas.

Upplandsmuseets arkeologiska avdelning på plats utanför Vikingemuseet Ladby. Från vänster: Robin Lucas, Emelie Sunding, Per Frölund, Bent Syse, Dan Fagerlund, Malin Lucas och Anna Ölund. Foto Upplandsmuseet

/Emelie Sunding, Anna Ölund, Per Frölund, Dan Fagerlund, Malin Lucas, Robin Lucas och Bent Syse.

Under 2014 publicerades en utredning om förutsättningarna för ett samgående mellan Upplandsmuseet och Gamla Uppsala Museum.

Upplandsmuseets styrelses ordförande Pia Wårdsäter och vice ordförande Emilie Eriksson skrev tidigare i somras en debattartikel angående övertagandet av Gamla Uppsala museum

Neil Price, professor vid institutionen för arkeologi och antik historia på Uppsala Universitet, skrev tidigare i år en recension av Moesgaards Museum, läs den här

Besökta platser:

Vikingaskibsmuseet i Roskilde

Roskilde Domkyrka

Trelleborg

Sagnlandet Lejre

Holbæk Museum

Moesgaard Museum(MOMU)

Royal Jelling Museum

Øm Kloster Museum

Vikingemuseet Ladby

Nationalmuseet

Publicerat i Allmänt | Lämna en kommentar

När röda hanen är lös – om åskskydd av länets kyrkor

Eldsvåda genom åsknedslag har drabbat många, om inte till och med de flesta, av landets kyrkor genom århundraderna. Otaliga uppteckningar i kyrkoarkiven berättar om just detta. Förr fanns en föreställning om att själva ordet eld kunde framkalla olycka, så därför kallade man ibland elden för ”den röda hanen”.

När en kyrka brinner innebär det oftast en katastrof för församlingen, sockenborna och de närboende. Både materiella och immateriella värden går förlorade. De flesta av landets kyrkor är symbolbyggnader med mycket höga kulturhistoriskta värden och i en brand skadas ofta byggnaden, inventarier och föremål som är oersättliga. Riksantikvarieämbetet uppskattar att under de senaste hundra åren har ungefär en kyrka per år eldhärjats av olika skäl (rapport Kyrkan brinner!). Åsknedslag är ett av hoten mot våra kyrkobyggnader.

Danmarks kyrka 1889

Danmarks kyrka 1889 med nedbrunnet tak och tornspira efter åsknedslag. Fotograf okänd, Upplandsmuseets bildarkiv.

Innan det moderna åskskyddet fanns förlitade man sig på erfarenhet, rituell praktik och böner. Olaus Magnus beskriver under 1550-talet nordbornas försök att skydda sig mot åskan och blixten genom klockringning, kringbärande av invigda vaxljus, rökelsekar och ivriga böner. Just ringning i kyrkklockor vid åskoväder var en tydlig varning, både på landsbygden och i städerna. Man trodde också att kyrkklockornas klang kunde skingra eller förleda åskmolnen. Ofta begav sig också människor till kyrkan eller till klockstaplarna för att söka skydd mot åskan och regnet, med förödande konsekvenser om åskan slog ned. Redan 1764 presenterade Uppsalaprofessorn Torben Bergman sina idéer om hur kyrkor och hus effektivt kunde åskskyddas och hans principer står sig än idag.

Trots att kyrkorna tidigt försågs med åskskydd har blixten många gånger slagit ned i kyrktorn och klockstaplar. Senast det inträffade i Uppsala län var när kyrkvinden eldhärjades på Enköpings-Näs kyrka 2012. I Upplandsmuseets bildsamlingar finns gripande bilder av kyrkobränder orsakade av åska från bl.a. Odensala kyrka, Bälinge kyrka och Danmarks kyrka.

Släckningsarbete Bälinge kyrka

”Klockorna smulto, ljuskronor störtade ned från taket” gick det att läsa i UNT den 28 april 1941 dagen efter att Bälinge kyrka drabbats av en våldsam brand. Bilden visar det dramatiska släckningsarbetet den 27 april 1941. Fotograf Paul Sandberg, Upplandsmuseets bildarkiv.

De senaste åren har ett flertal kyrkor runt om i Uppsala län försetts med nytt åskskydd, genom att så kallade ringledare grävs ned. För oss arkeologer innebär det ofta schaktningsövervakning av ett smalt, grunt schakt runt den aktuella kyrkobyggnaden. Trots de smala schakten kan det arkeologiska resultatet vara av vikt. Runt om kyrkorna påträffar vi ofta äldre grundmurar till kyrkans vapenhus eller sakristior som rivits eller byggts om. Under mark kan det också finnas spår av äldre gravkapell och kyrkogårdsmurar. Kulturlagren runt om kyrkorna berättar om ombyggnationer och bränder. Under 2014 övervakades ett flertal schakt för åskskydd vid Åkeby kyrka, Nora kyrka och Läby kyrka.

Läby kyrka

Åskoväder vid Läby kyrka 2014. Fotograferad i samband med arkeologisk schaktningsövervakning för nytt åskskydd. Foto Anna Ölund, Upplandsmuseet.

Under sommaren och hösten 2015 står en mängd kyrkor på tur för komplettering av åskskydd. Vi kommer att övervaka markarbete vid kyrkorna i; Skuttunge, Åland, Järlåsa, Vänge, Lillkyrka, Veckholm, Villberga, Tillinge, Sparrsätra och Vårfrukyrkan i Enköping. Förhoppningsvis framkommer det lämningar under mark som kan ge ny och viktig information om kyrkobyggnadernas historia. Förhoppningsvis kommer också dessa kyrkor effektivt skyddas mot den röde hanens framfart.

/ Anna Ölund, arkeolog, Upplandsmuseet

Publicerat i Allmänt, Historisk tid, Medeltid | Märkt , , , | Lämna en kommentar

Rickomberga. Stolphål, stolphål, stolphål!

Den arkeologiska undersökningen i Rickomberga avslutades under förra veckan, och vi har påbörjat det mödosamma arbetet med att registrera alla de objekt som framkom under det tre veckor långa fältarbetet. Inom undersökningsområdets knappt 1500 kvadratmeter påträffades häpnadsväckande 350 stolphål, ett sextiotal härdar och ytterligare ett antal gropar. Området har under äldre järnålder utgjort delar av en större boplats, med flera generationer hus successivt anlagda ovanpå äldre konstruktioner. Den stora utmaningen är nu att identifiera de olika hus som funnits i området. Vi söker dels efter treskeppiga byggnader, med takbärande stolpar i mitten och möjligen bevarade vägglinjer av klenare stolpar, dels enskeppiga byggnader, med kraftigare, takbärande stolpar i väggarna. Vi misstänker att ett antal en- och treskeppiga konstruktioner finns i området, men då dessa avlöst varandra över en period på flera hundra år, konfronteras vi av en matta av stolphål, tillhörande vitt skilda perioder. Det blir ett tidskrävande och mödosamt arbete att jämföra utseendet på de grävda stolphålen, och komma fram vilken konstruktion de tillhör. Det ska betonas att vi inte har mycket kvar av själva stolparna, utan mest gropar där stolpar stått och även en färgning där material rasat ner allteftersom stolparna ruttnat bort.

DSCN0073

Koncentration av stolphål i områdets nordvästra del. Foto: Robin Lucas, Upplandsmuseet.

Stora delar av området täcktes av ett upp till tre decimeter tjockt kulturlager, troligen ett äldre odlingslager. De allra flesta stolphål låg under detta lager, vilket verkar antyda att boplatsen flyttats och området odlats upp, troligen under övergången till yngre järnålder. I kulturlagret hade även några härdar grävts ner. Dessa representerade det yngsta förhistoriska användandet av boplatsen.

DSCN0066

Ett tvärsnitt av kulturlagret i botten av schaktet, med ett mindre stolphål under. Jordprover togs i lagret för att påvisa om det gödslats. Foto: Robin Lucas, Upplandsmuseet.

Ett mycket intressant objekt som inte kopplas till ett hus, var en ugn i områdets östra del. Den omsorgsfullt anlagda gropen hade en tydlig kant av rödbränd lera, ett tjockt och kraftigt bränt sot- och kollager, samt fynd av brända djurben och keramik. Troligen har ugnen haft en enklare kupol eller överbyggnad som rasat ner i gropen vid övergivandet.

DSCN0103

Ett tvärsnitt av den undersökta ugnen. Foto: Malin Lucas, Upplandsmuseet.

Robin Lucas, Arkeolog/antikvarie

Publicerat i Allmänt | 1 kommentar

Vad finns mellan Kung Jans port och bastion Gräsgården?

gräsgårdenArkeologisk övervakning vid Uppsala slott. Foto Anna Ölund, Upplandsmuseet.

Uppe vid Uppsala slott har grävarbeten för dränering och inflitration av dagvatten pågått under de senaste veckorna. Nu var det dags att gräva de sista schakten nedanför bastion Gräsgården, strax utanför Kung Jans port. Grävmaskinen var på plats och det blåste som vanligt hårt där uppe, när vi med skärslevarna i högsta hugg följde maskinistens försiktiga skoptag. ”Du kommer med all sannolikhet inte hitta något, bara rasmassor och krossat tegel” var orden jag hade fått med mig på vägen. Men efter bara en meters avbaning såg vi plötsligt en slät tegelyta skymta fram i schaktet. Vi borstade av den med piasavan och konstaterade att vi hade tydliga lämningar av en grundmur i tegel. När vi i det smala schaktet hade fått fram mer av muren, kunde vi se att vi grävt tvärs över en skalmur i tegel på närmare tre meters bredd.I mitten fanns fyll av krossat kalkbruk.

mur

Spår av bastionmur sedd mot söder. Foto Anna Ölund, Upplandsmuseet.

Våra ritningar av den gamla bastionen fladdrade i vinden när vi försökte orientera oss och förstå vad vi fått fram. Det visade sig att grundmuren stämde perfekt överens med en äldre sträckning av bastionens flank, som den såg ut på 1560-talet. ”Då borde det komma ytterligare en mur några meter längre fram i schaktet”, sa Bent och pekade mot söder. Och mycket riktigt! Precis enligt de gamla ritningarna fick vi fram en till skalmur i schaktets längdriktning. Den var dock mer skadad och bara delvis bevarad. Vi dokumenterade ivrigt och noggrant grundmurarna innan vi med sorg i hjärtat fick övervaka hur grävmaskinen med tjälkroken grävde sig igenom de gamla resterna av Gustav Vasas skrytbygge.

// Emelie Schmidt Wikborg, arkeolog, Upplandsmuseet.

 

Publicerat i Historisk tid, Medeltid | Märkt , , , | 2 kommentarer

Rickomberga – Vad håller Upplandsmuseet på med egentligen?

De som gått till jobbet eller skolan eller bara flanerat längs med Otto Myrbergs väg i Rickomberga den senaste veckan kan inte ha undgått att se den febrila aktivitet som pågår inne på den gamla skolans område. Där planerar JM Bygg att bygga nya bostäder, men innan dess kommer Upplandsmuseet att under tre veckor undersöka en boplatsmiljö från järnåldern. Lämningen är känd sen tidigare och ett område norr om den aktuella ytan undersöktes under tidigt 1990-tal. Då påträffades hus och andra boplatsspår som daterades mellan romersk järnålder och vikingatid.

20150422_152148[1]

Jonna Sarén Lundhal mäter in stolphål medan Malin Lucas studerar äldre arkeologiska resultat från Rickomberga. I bildens mitt syns en större härd. Foto: Robin Lucas, Upplandsmuseet.

Lämningen är ganska komplex, med många hus som anlagts ovanpå äldre konstruktioner. Det är ett tidsödande och tålamodskrävande arbete att bena ut hur spåren av de olika huskonstuktionerna hänger ihop. Förutom ett otal stolphål till stolphus har vi även påträffat ett antal härdar, större nedgrävningar som kan vara avfallsgropar, samt ett eventuellt grophus, alltså en mindre enkel byggnad som vars golv grävts ner i marken. Vi har även hittat spår av kultutövning i form av husoffer.

DSCN0010

 

I botten av detta stolphål påträffades en löpare till en kvarnsten (det ljusa, lätt kubformade föremålet). Detta är ett inte helt ovanligt husoffer under äldre järnålder. Möjligen har löparen lagts ner för att ge lycka och välstånd till hushållet. Foto: Robin Lucas, Upplandsmuseet.

Undersökningen kommer att hålla på fram till runt den 11 maj, och ett par ytterligare inlägg kommer att beskriva resultaten allteftersom de kommer fram.

/Robin Lucas, arkeolog, Upplandsmuseet

Publicerat i Allmänt, Äldre järnålder, Yngre järnålder | Lämna en kommentar

Skuttunge kyrka – Den låsta montern

 monter

Montern där äldre kollektmynt förvaras. Foto Emelie Schmidt Wikborg, Upplandsmuseet.

Under hela grävningen har den stått där och gäckat oss, den låsta montern med gamla mynt som hittats i kyrkan. Själva montern i sig var nästan lika mycket ett museiföremål som innehållet, tillverkad i ädelträ med vackert svarvade ben och invändigt klädd med rött sammet. På tre hyllplan vilade där cirka 110 mynt och vi kunde ana att de äldsta var från 1600-talet. Det var bara ett problem; montern var låst och nyckeln sedan länge försvunnen. Vi lirkade i låset med en ståltråd, undersökte gångjärnens infästningar och kunde konstatera att om vi ville öppna den utan nyckel skulle vi säkert göra stor skada på den vackra montern, något vi verkligen inte ville göra oss skyldiga till. Men en sann arkeolog står aldrig rådlös. Den gamla ärvda samlingen med nycklar som låg någonstans där hemma kunde kanske göra nytta här. Med spänd förväntan tog jag med nyckelsamlingen till kyrkan och vi provade oss fram med nyckel efter nyckel. – Den här! sa Anna. – Den känner jag på mig kommer att funka! Hon lyckades faktiskt att vrida nyckeln en helt varv runt i låset, men det lät ingenting, inget knäpp, inget snäpp från låskolven som borde ha rört sig om nyckeln funkade. Hon vred ytterligare en gång och medan jag höll i monterns botten tog Anna sedan ett stadigt tag om glaslocket – och lyfte det! Nyckeln hade så smidigt och enkelt låst upp det gamla låset att det inte ens märktes!

ryskt mynt

Ett ryskt mynt som kanske lämnats i Skuttunge kyrkas kollekthov. Foto Emelie Schmidt Wikborg, Upplandsmuseet.

Under tjo och tjim började vi ivrigt undersöka de gamla mynten, vi vägde de tunga 1600-talsmynten i handen, vi förvånades över det ryska myntet med sina kyrilliska bokstäver och gladde oss över att mynten var i så god kondition. Vi tror inte att den här samlingen har plockats upp vid tidigare golvrenoveringar, eftersom mynten inte är det minsta korroderade likt dem vi själva hittat. Troligare är att de legat i någon gammal bortglömd kollektbössa eller kanske längre tillbaka sorteras ifrån kollekten av någon numismatiskt intresserad präst. Nu kommer vi att fotografera av dem och låta en myntexpert, numismatiker, titta på dem. Sedan lägger vi prydligt tillbaka dem i montern igen.

/ Emelie Schmidt Wikborg, arkeolog, Upplandsmuseet

 

Publicerat i Allmänt | Lämna en kommentar

Skuttunge kyrka – Mariaaltare

Nu har vi grävt klart i norra långhuset och därmed är den invändiga, grävande fasen av undersökningen avslutad. Nu återstår en del inmätningar av fynd och strukturer samt fotodokumentation innan vi packar ihop i mitten av nästa vecka. Sedan återvänder vi lite längre fram när schakt för dränering och åskledare ska grävas längs med kyrkans långsidor.

DSCF8792

Totalstationen och datorn hjälper oss arkeologer att hålla reda på alla lager, konstruktioner och fynd. Foto Emelie Schmidt Wikborg, Upplandsmuseet.

Lagren i norra långhuset påminde till stor del om dem på södra sidan. Vi hade mycket rasmassor med sten och tegelkross från fönsterupptagningarna och murgenombrottet för predikstolen (predikstolen nås genom en trappa i muren från sakristian och den fanns inte under medeltiden). Bland rasmassorna fanns en hel del fina bemålade kalkputsfragment i rött, grönt och svart.  Vi kunde också konstatera att norra sidan av långhuset har använts lite annorlunda vad gäller begravningar. Man ville helst bli begravd på södra sidan av kyrkan eftersom den norra ansågs sämre. Det fanns föreställningar om att ondskan, det okristliga, kom norrifrån. Det var här kvinnorna fick sitta och kyrkogårdarna är i allmänhet också mycket mindre norr om kyrkan. Kanske är det därför vi inte hittat några spår efter gravkammare på norra sidan, som de bättre bemedlade gärna ville bli begravda i. Däremot har vi ännu fler svepningsnålar här, massor faktiskt, vilket kan tyda på att de som begravdes här grävdes ner i sina svepningar med eller utan kista. Vi har hittat spår efter flera gravar och även en hel del ben, bland annat delar av ett kranium från en kvinna. Andra fynd värda att nämna är två ensidigt präglade medeltida mynt, så kallade brakteatrar, några vackra knappar, en liten fingerring i brons eller koppar, bokbeslag samt några små beslag i brons, ströningar, som kunde pryda medeltida bälten eller väskor. Vi har också hittat många mynt från 1700-talet.

brakteat

Ett medeltida mynt samt en del av ett bokbeslag. Foto Anna Ölund, Upplandsmuseet.

DSCF8828

Bemålade putsbitar från kyrkans väggar som målades på 1460-talet. Foto Emelie Schmidt Wikborg, Upplandsmuseet.

DSCF8838

Svepningsnålar (knappnålar i kopparlegering) som hållit ihop svepningen kring den döda kroppen. Foto Anna Ölund, Upplandsmuseet.

Mest spännande tyckte vi att området närmast koret blev. Här var det inte lika stört och omrört som längre ner i kyrkan. Närmast mittgången kunde vi därför se resterna av ett mycket vackert, medeltida tegelgolv med stenarna lagda i fiskbensmönster. När vi rensade bredvid golvet för att se om det fortsatte, stötte vi på en stor, huggen kalkstenshäll som låg strax under det trasiga golvet. Hällen låg precis på den plats där vi hoppades finna spår efter det medeltida Mariaaltare som ska funnits i Skuttunge kyrka! Här stod alltså under medeltiden Mariaaltaret och förmodligen hade den Mariaskulptur i trä som idag normalt förvaras i sakristian, sin plats här fram till reformationen. Hit kunde man komma med sina böner och kanske offra en penning som man lade på altaret. Och mycket riktigt låg det också ett medeltida mynt bredvid kalkstenshällen!

Tegelgolv

På ytan närmast koret fanns resterna efter ett tegelgolv som låg ovanpå en kalkstenshäll, sannolikt ett fundament till ett Mariaaltare. Foto Anna Ölund, Upplandsmuseet.

I början av veckan grävdes två gropar utvändigt i anslutning till sakristian, bland annat för ventilationen. Vi var med och övervakade grävmaskinens arbete men för oss arkeologer blev groparna en besvikelse. Vi kunde endast se matjord och under den naturlig morän. Inga spår efter mänsklig aktivitet från vare sig forntid eller medeltid alltså. Nu sätter vi vårt hopp till de andra utvändiga schakten. Kanske kan de ge oss några ledtrådar till vad som hände på platsen innan den nuvarande kyrkan byggdes! Spännande fortsättning följer!

Emelie Schmidt Wikborg, arkeolog, Upplandsmuseet

 

 

Publicerat i Historisk tid, Medeltid | Märkt , , , , , | Lämna en kommentar